معرفی

rrc
مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1353 با شروع فعالیت بخش و درمانگاه های فوق تخصصی روماتولوژی پایه گذاری شد و همراه با شکل گیری بانک اطلاعاتی بیماری های بهجت و لوپوس روز به روز ساختار منسجم تری به خود گرفت تا جایی که در سال 1373 به عنوان اولین مرکز دارای مصوبه ی شورای گسترش در دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و در سال 1380 به عنوان قطب روماتولوژی کشور شناخته شد. شروع به کار مرکز تحقیقات روماتولوژی نقطه ی عطفی در تاریخچه ی رشته ی روماتولوژی دانشگاه علوم پزشكی تهران بوده است. اعضای هیئت علمی مرکز در آغاز فعالیت رسمی شش تن بودند. در طی سال ها دایره ی اعضای هیئت علمی مرکز بزرگ تر شد واستادان روماتولوژیست متعدد به این حلقه پیوستند که قریب به اتفاق ایشان از دانش آموختگان مرکز تحقیقات روماتولوژی بوده اند. تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و یا سایر دانشگاه های معتبر علوم پزشكی کشور نیز همواره به صورت فعال با این مرکز همکاری داشته اند