معرفی پژوهشکده

پژوهشکده محيط زيست وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، تنها پژوهشکده دارای رديف مستقل مالی فعال در زمينه بهداشت محيط در کشور است که در سال 1389 با توسعه مرکز تحقيقات محيط زيست دانشگاه و از ادغام سه مرکز تحقيقاتی شامل مرکز تحقيقات کيفيت آب، مرکز تحقيقات آلودگی هوا، مرکز تحقيقات مديريت مواد زائد جامد تاسيس شده است.
تاکنون بيش از 65 طرح تحقيقاتی در پژوهشکده خاتمه يافته که علاوه بر انتشار بيش از 300 مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی و تعداد بيشتری چکيده در همايش های ملی و بين المللی، بسياری از اين طرح ها نياز علمی سازمان ها و دستگاههای اجرايی را مرتفع نموده اند.
از جمله مهم ترين طرح های اين پژوهشکده عبارتند از:
1- طراحی و تدوين سامانه جامع پويای اطلاعات بهداشت محيط ايران با حمايت وزارت بهداشت
2- تدوين 10 راهنمای پيوست سلامت با حمايت وزارت بهداشت
3- تدوين گزارش ملی کيفيت آب شرب کشور بر اساس تجزيه و تحليل جامع پارامترهای کيفی آب آشاميدنی با تاکيد بر مدلهای کيفی، شاخص ها و نمايه های گرافيکی با همکاری و حمايت مرکز سلامت محيط و کار
4- بررسی خصوصيات فيزيکی، شيميايی و بيولوژيکی گرد و غبار ورودی به استان خوزستان و تعيين هزينه هزينه اثر بخشی روش مالچ نفتی در کنترل آن با حمايت دانشگاه علوم پزشکی ايران
5- تهيه بانک اطلاعات زيست محيطی با قابليت جستجو در متون مرتبط با بهداشت محيط
6- تهيه دستورالعمل های مورد نياز در بخش سلامت محيط و کار وزارت بهداشت
7- طرح تاثير تغييرات آب و هوا بر سلامت